Diversiteit in curricula

Lerend netwerk georganiseerd door de werkgroep Diversiteit en Sociaal beleid

Op 17 mei 2022 kwamen ongeveer 25 medewerkers uit de Vlaamse universiteiten bij elkaar om ervaringen uit te wisselen die inspireren bij het opzetten en uitwerken van initiatieven rond diversiteit in curricula. Diversiteitscompetenties in brede zin, niet beperkt tot interculturele competenties, stonden centraal. De focus lag op strategieën en instrumenten om diversiteitscompetenties te bevorderen binnen opleidingen en bij docenten. Het Lerend netwerk-event richtte zich tot een beperkte groep specialisten uit de universiteiten, zodat open en constructief over uitdagingen en opportuniteiten uitgewisseld kon worden in een vertrouwelijke sfeer.

Als eerste thema werd het ontwikkelen van kwaliteits- en beleidskaders voor de ontwikkeling van generieke (diversiteits-)competenties behandeld. De experten bespraken veel vragen waaronder: Hoe diversiteitscompetenties beschrijven? Hoe diversiteitscompetenties verankeren in de (onderwijs-)praktijk? De verschillende uitdagingen werden door velen herkend. Zo werd de spanning geanalyseerd tussen enerzijds het duidelijk benoemen van diversiteitscompetenties zodat er de nodige aandacht voor gevraagd kan worden en helder over gecommuniceerd kan worden, en anderzijds het integreren van diversiteitscompetenties in een breder kader, zoals 21-century skills of future proof curriculum, om duidelijk te maken dat werken aan diversiteitscompetenties niet een losstaande, ‘nog eens extra bovenop’ opdracht is. De verschillende ervaringen leren ook dat werken aan draagvlak en het winnen van de steun van leidinggevenden een belangrijk aspect is om diversiteitscompetenties te bevorderen. Het verloop van de processen in de verschillende universiteiten werd vergeleken.

Als tweede thema werden instrumenten besproken om met opleidingen en docenten aan de slag te gaan rond diversiteitscompetenties. Alle universiteiten hebben initiatieven, al dan niet afgerond of nog in opbouw of vernieuwing. Hoewel er verschillende insteken zijn, bv zich richten naar individuele docenten of naar een gehele opleiding, zijn er ook grote gelijkenissen: de meeste initiatieven willen de betrokkenen kritisch laten kijken naar de eigen onderwijspraktijk, eerder dan one-size-fits-all-oplossingen te pretenderen. De deelnemers hadden veel interesse in de instrumenten van andere universiteiten en verschillende afspraken werden gemaakt voor uitwisseling of gezamenlijk gebruik van onderdelen ervan. Het lerend netwerk-event zorgde ook voor nauwere banden tussen collega’s uit verschillende universiteiten, zodat in de toekomst specialisten laagdrempeliger contact met elkaar kunnen opnemen en er gemakkelijker samengewerkt kan worden.