RDM en de Vlaamse universiteiten - White Paper

1 januari 2018

Het duurzaam en betrouwbaar bewaren van onderzoeksdata wordt steeds belangrijker. Daarnaast wordt, onder meer onder impuls van de Europese Commissie, steeds meer gestreefd naar Open Science: het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten en data aan derden. Dit vertaalt zich onder meer in de vereisten die onderzoeksfinancierders (zowel nationaal, Europees als internationaal) stellen aan onderzoekers. Van hen wordt steeds vaker verwacht dat ze voorafgaand aan het onderzoek een Research Data Management Plan opstellen en dat ze achteraf, na beëindiging van het onderzoek, de ingezamelde of geproduceerde data publiek beschikbaar maken.
Daarnaast ging verschillende nieuwe wetgeving in voege die zorgvuldig beheer van data centraal stelt: AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking), Nagoya Protocol, Dual Use, …

Dit alles plaatst de universiteiten voor grote, nieuwe uitdagingen. De omvangrijke hoeveelheden te beheren data creëren in eerste instantie noden aan nieuwe opslaginfrastructuur en aan software om de data toegankelijk te maken. Daarnaast bestaat er een groeiende behoefte aan omkaderend personeel, met name specialisten in IT, datawetenschappers en zogenaamde data stewards die onderzoekers kunnen ondersteunen in het hele RDM-verhaal.

De VLIR-werkgroep Research Data Management & Open Science (RDM & OS) stelt in 2017 een witboek op dat de genoemde evoluties en uitdagingen in meer detail toelicht. Het witboek is in eerste instantie gericht naar de Vlaamse overheid en formuleert een aantal beleidsaanbevelingen.

De universiteiten hebben, op eigen kracht, de afgelopen jaren al veel gerealiseerd, maar menen dat er nu bijkomende overheidsinvesteringen nodig zijn, met name in infrastructuur en data-specialisten.

Het witboek wordt bezorgd aan het kabinet van minister Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, en wordt toegelicht tijdens de EWI Focus van 8 november 2017 over Open Science. De conclusies van het witboek worden ook besproken met de SOC’s (Strategische Onderzoekscentra), met wie de werkgroep RDM & OS geregeld overlegt.

Research Data Management en de Vlaamse universiteiten - White Paper