Opdracht

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) werd in 1976 opgericht als een instelling van openbaar nut. De VLIR is een autonoom overlegorgaan, gefinancierd door de universiteiten.
De VLIR heeft tot doel de dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen. In de schoot van de VLIR bereiden de universitaire vertegenwoordigers gemeenschappelijke standpunten voor in een reeks van domeinen gerelateerd aan de basisopdrachten, zijnde: onderwijs, onderzoek, dienstverlening.

Universiteiten maken integraal deel uit van het bredere maatschappelijk weefsel. Samen zoeken zij oplossingen voor de uitdagingen die ons allen aanbelangen.

  • Zo stellen de vertegenwoordigers van de universiteiten in de VLIR maatregelen rond de begeleiding van zowel de inkomende als de uitstromende student voor.
  • De Vlaamse universiteiten werken samen rond de borging van de kwaliteit van hun onderwijs.
  • VLIR-werkgroepen buigen zich over de maatschappelijke valorisatie van onderzoek en de communicatie van onderzoeksresultaten naar alle relevante stakeholders.
  • De Vlaamse universiteiten ontwerpen gemeenschappelijke maatstaven en actieplannen gerelateerd aan diversiteit en gelijkekansenbeleid voor hun studenten en personeel.
  • De VLIR is het forum waarop de Vlaamse universiteiten hun gezamenlijke strategieën inzake internationalisering bespreken.

Samengevat – VLIR is de plaats waar de bestuurders van de Vlaamse universiteiten onderling debatteren, van elkaar leren en gedeelde oplossingen zoeken voor hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.

Organisatiestructuur

Raad en bureau

De VLIR wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit negen leden die de universiteiten vertegenwoordigen. Een afgevaardigde van de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, en van de Vlaamse minister, bevoegd voor Wetenschap en Innovatie, kan de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen.

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt door de raad van bestuur toevertrouwd aan operationele bureaus.

Het bureau der rectoren oefent alle bestuursbevoegdheden van de stichting uit, met uitzondering van enerzijds de bevoegdheden die krachtens artikel 10 van de statuten zijn toegewezen aan de raad van bestuur en anderzijds de bevoegdheden die krachtens intern reglement zijn toegewezen aan het bureau UOS.
Het bureau der rectoren kan op zijn beurt bepaalde bestuursbevoegdheden delegeren aan de voorzitter van het bureau der rectoren en/of de secretaris-generaal van de stichting.

Het bureau UOS oefent de bij intern reglement bepaalde bestuursbevoegdheden van de stichting uit met betrekking tot de activiteiten inzake universitaire ontwikkelingssamenwerking.
Het bureau UOS kan op zijn beurt bepaalde bestuursbevoegdheden delegeren aan de voorzitter van het bureau UOS en/of de directeur UOS.

De raad van bestuur kan te allen tijde bijkomende operationele bureaus inrichten.

Overlegfora

Een overlegforum bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten met expertise binnen (het onderdeel van) het beleidsdomein waarin het overlegforum wordt ingesteld. Een overlegforum formuleert, proactief en/of op vraag van het bureau of externe belanghebbenden, adviezen en voorstellen die ter beslissing worden voorgelegd aan het bureau. Binnen de werking worden drie types van overlegfora onderscheiden: domeinwerkgroepen, werkgroepen en ad hoc-werkgroepen.

VLIR-secretariaat

Het VLIR-secretariaat heeft als taak de vergaderingen van de raad, het bureau en de werkgroepen voor te bereiden, de genomen beslissingen op te volgen en uit te voeren. De opdracht omvat het opbouwen van expertise, het uitvoeren van studiewerk, het schrijven van verslagen en rapporten en het opvolgen van administratieve taken.

De beleidscel van het VLIR-secretariaat staat in voor de opvolging van beleidsthema’s in de domeinen Onderwijs en Kwaliteitszorg, Onderzoek, Universitair beheer en Administratie, Diversiteit en Sociaal beleid, Internationalisering.

Secretariaat voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

VLIR-UOS is het platform waar het Vlaams hoger onderwijs samenwerkt voor ontwikkeling en waar het informatie en best practices uitwisselt. VLIR-UOS faciliteert partnerschappen tussen professoren, onderzoekers en docenten in Vlaanderen en hogeronderwijsinstellingen het Zuiden. Daarnaast is VLIR-UOS voor het Vlaams hoger onderwijs de belangrijkste financier van projecten voor ontwikkelingssamenwerking, met middelen van de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Voor website VLIR-UOS: klik hier.

Statuten VLIR

Gecoördineerde statuten 2019 09 03

voorzitter

Jan Danckaert, rector Vrije Universiteit Brussel

eerste ondervoorzitter

Bernard Vanheusden, rector Universiteit Hasselt

ondervoorzitters

Luc Sels, rector KU Leuven
Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen

secretaris

Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent

leden

Wim Desmet, algemeen beheerder KU Leuven
Mieke Van Herreweghe, vicerector Universiteit Gent
Nic Van Craen, algemeen beheerder Vrije Universiteit Brussel
Bart Heijnen, algemeen beheerder Universiteit Antwerpen

leden met raadgevende stem

Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid KU Leuven
Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder Universiteit Gent
An De Backer, academisch beheerder Universiteit Hasselt
Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR

vertegenwoordigers van de overheid

Els Titeca, afgevaardigde van de minister van onderwijs

vertegenwoordiger van VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten)

Timon Hast, ondervoorzitter, bestuurder Communicatie

voorzitter

Jan Danckaert, rector Vrije Universiteit Brussel

ondervoorzitter

Bernard Vanheusden, rector Universiteit Hasselt

leden

Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen
Luc Sels, rector KU Leuven
Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent

secretaris

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR

De samenstelling van de overlegplatformen is beschikbaar als download, onderaan deze pagina.

Het overzicht wordt halfjaarlijks geactualiseerd. Meest recente update: maart 2024

Samenstelling overlegplatformen