Beheer en Administratie

Actuele thema’s en specifieke dossiers m.b.t. universitair beheer en administratie, worden op interuniversitair niveau besproken. De besproken topics betreffen gemeenschappelijke kwesties zoals: financieel beheer, verslaggeving t.a.v. de overheden, personeelszaken, infrastructuur. De resultaten van het overleg vinden hun neerslag in afsprakenkaders en adviezen aan de Vlaamse, federale en Europese overheden.

Werkgroepen
 • domeinwerkgroep Universitair beheer en Administratie (UBA)
 • werkgroep Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • werkgroep Financiële directeuren
 • ad hoc werkgroep Boekhoudkundige adviezen
 • werkgroep Personeel
 • ad hoc werkgroep Personeelsstatistieken

Voor de samenstelling van de VLIR-overlegfora: klik hier.

Contactpersoon

In december 2017 werd het rapport The Economic Contribution of the Flemish Universities gepubliceerd. In het rapport wordt de economische impact van de Vlaamse universiteiten gemeten en gedocumenteerd.
Eén van de opvallende conclusies van deze studie is: de investering van € 1 in de Vlaamse universiteiten levert op Europees niveau een return op van € 12.

U kan de publicatie raadplegen via volgende link: klik hier.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad publiceert jaarlijks het rapport Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten.

Voor de editie Telling 2019: klik hier.

Eerdere edities kunnen worden opgevraagd bij het VLIR-secretariaat:
administratie [at] vlir.be.

Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR)

De Vlaamse universiteiten zijn toegevoegd aan de sector S13.12 Deelstaatoverheid, waardoor zij een ESR-rapportering dienen op te stellen. Dit moet gebeuren op basis van de algemene ESR-regelgeving en een algemene ESR-handleiding.
Teneinde te voldoen aan de ESR-vraag, een consistente rapportering te bewerkstelligen en tegemoet te komen aan de sectoreigen vragen en noden, werd in de schoot van de VLIR een concreet afsprakenkader uitgewerkt dat de volgende onderdelen bevat:

 • de algemene werkwijze die borg moet staan voor een consistente invulling van de ESR-rapportering door alle Vlaamse universiteit;
 • een aantal aannamen teneinde zoveel mogelijk de één-op-één relatie tussen de grootboekrekeningen en de ESR-codes te bewaren;
 • de ESR-concordantietabel die de ESR-classificatie linkt aan het rekeningstelsel voor de Vlaamse universiteiten zoals opgenomen in het boekhoudbesluit van 21 december 2007;
 • de COFOG-rapportering;
 • per VABN-advies een gezamenlijke vertaalslag naar de sector-eigen regelgeving.

De nota is beschikbaar als download.

ESR afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten