Onderzoek en Innovatie

Binnen de VLIR toetsen de universiteiten hun onderzoeks- en innovatiebeleid met elkaar af, formuleren ze gemeenschappelijke standpunten en bereiden ze adviezen voor over het beleid van de Vlaamse en Europese overheden.

Enkele van de agendatopics zijn: de financieringskanalen, de afstemming van de onderzoeks- en innovatieparameters in verdeelsleutels, de statuten van onderzoekers, de mogelijkheden om gezamenlijke doctoraten af te leveren, de maatschappelijke valorisatie van onderzoek, onderzoekscommunicatie.

Werkgroepen
 • domeinwerkgroep Onderzoek en Innovatie
 • gezaghebbend panel VABB – SHW
 • werkgroep Doctoral Schools
 • subwerkgroep Doctoral Schools, overleg externe arbeidsmarkt
 • werkgroep Academisch erfgoed
 • werkgroep EU Research
 • werkgroep EU Research, VLIR & CRef
 • werkgroep RDM (Research Data Management) en OS (Open Science)
 • werkgroep TTO (Tech Transfer Offices)
 • werkgroep Wetenschap, Ethiek en Integriteit
 • ad hoc werkgroep iBOF
 • ad hoc werkgroep Wetgeving dierproeven

Voor de samenstelling van de VLIR-overlegfora: klik hier.

Contactpersonen

Tot 2012 waren de Vlaamse universiteiten verplicht om de kwaliteit van het onderzoek en de werking van de onderzoeksraden achtjaarlijks extern te laten beoordelen. Deze opdracht stond beschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000, betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit), dat opgeheven werd op 31 december 2012.
Volgens het nieuwe BOF-besluit dat ingegaan is op 12 januari 2013, zal de Vlaamse minister, bevoegd voor het Wetenschapsbeleid, in 2018 en vervolgens vijfjaarlijks de werking van de onderzoeksraden met betrekking tot het beheer van de Bijzondere Onderzoeksfondsen laten doorlichten, met oog voor de effectiviteit en efficiëntie van die fondsen, de meerwaarde er van en de bijdrage die ze leveren aan het onderzoeksbeleid. Daarbij wordt onderzocht wat de plaats is van het BOF in het Vlaamse onderzoeksbeleid.

De evaluatie van het onderzoeksmanagement heeft twee keer plaatsgevonden op initiatief van VLIR:

 • evaluatie onderzoeksmanagement 2010,
 • evaluatie onderzoeksmanagement 2004.

Sinds het BOF-besluit van 2012 verloopt de evaluatie via het departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI). Voor meer informatie over de EWI-beleidsevaluaties: klik hier.

De meest recente BOF-evaluatie is op vraag van EWI in 2018 uitgevoerd door Dialogic. De managementsamenvatting is beschikbaar op de website van EWI: klik hier.

Evaluatie 2010
Evaluatie 2004

 • Telling Stories of Impact, February 2018
 • Position Paper Belgian Universities regarding 2 EP Reports feeding into the IE H2020
 • Input Paper for the European Parliament Financial Regulation Review, 2017 April 3

Telling Stories of Impact
Position Paper re. 2 EP Reports
Input Paper for EP Financial Regulation

Wie in België gebruikmaakt van biologisch materiaal, meer bepaald zogeheten genetische hulpbronnen, moet de Europese Verordening (EU) nr. 511/2014 naleven. Die verordening implementeert binnen de Europese Unie de verplichtingen uit het Nagoya Protocol.

Elk land heeft soevereine rechten over de genetische hulpbronnen die binnen zijn grenzen voorkomen. Het Nagoya Protocol is een internationaal rechtskader dat enerzijds toegang tot (plantaardig/ dierlijk / microbieel / …) genetisch materiaal mogelijk maakt, inclusief de traditionele kennis verbonden aan dat materiaal. Anderzijds stippelt het protocol ook voorwaarden uit over het billijk delen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetisch materiaal.
Onderzoekers hebben de wettelijke verplichting om het Nagoya Protocol na te leven.

VLIR heeft, met steun van het departement Economie, Wetenschap & Innovatie, een website ontwikkeld. U vindt er een checklist, casestudies, sleuteltermen en FAQ, wetten en regelgeving, de aankondiging en verslagen van evenementen.

http://nagoya.vlir.be