Onderwijs en Kwaliteitszorg

Onderwijs is een centraal element in de missie van de Vlaamse universiteiten. Binnen de VLIR plegen de universiteiten overleg over het onderwijsbeleid dat ze binnen hun instellingen voeren. Via de VLIR stroomlijnen de universiteiten de banden met de andere partners die het hogeronderwijsbeleid bepalen: de Vlaamse overheid, de studenten, de Vlaamse hogescholen, Europese spelers, het secundair onderwijs, middenveldorganisaties.

Werkgroepen
 • domeinwerkgroep Onderwijs
 • Centrale IJkingstoetscommissie
 • werkgroep Kwaliteitszorg
 • werkgroep Lerarenopleiding
 • ad hoc werkgroep DLR Educatieve master
 • werkgroep Opleidingsaanbod
 • ad hoc werkgroep Engelse vertalingen
 • ad hoc werkgroep Diplomasupplement
 • werkgroep SIDU (Instroom, Doorstroom en Uitstroom)
 • ad hoc werkgroep Rationalisatie
 • ad-hoc werkgroep Studievoortgang
 • ad-hoc werkgroep OD32
 • stuurgroep VLIR-VDAB
 • VLIR-VDAB werkgroep e-learning module loopbaandenken
 • VLIR-VDAB werkgroep Tools

Voor de samenstelling van de VLIR-overlegfora: klik hier.

Contactpersonen

Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat.

De IJkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de hand van meerkeuzevragen krijgt de student een beeld van zijn/haar wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding.
De IJkingstoets wordt georganiseerd door de Vlaamse universiteiten.

Voor meer informatie zie: www.ijkingstoets.be

Evaluatierapport

19 februari 2019

Naar aanleiding van de eerste verplichte deelname aan een ijkingstoets voor inschrijving in de bachelors Burgerlijk ingenieur en Burgerlijk ingenieur-architect in het academiejaar 2018-2019 stelde VLIR een evaluatierapport op. Dit rapport is een eerste stap in de systematische opvolging van de verplichte toetsen. Een leeswijzer en samenvatting van de belangrijkste punten van het rapport is te vinden in de interpretatieve nota.

 • Rapport, Verplichte ijkingstoetsen Burgerlijk ingenieur (architect).
 • Evaluatierapport, Verplichte deelname aan de ijkingstoets, toelichtende nota.

Rapport
Toelichtende nota

De universiteiten investeren al vele jaren systematisch in de evaluatie en verbetering van hun opleidingen. Sinds de jaren ’90 waren alle opleidingen onderworpen aan een extern systeem van terugkerende beoordelingen (visitaties) die leidden tot een formele accreditatie. Na drie decennia werd gewerkt aan een nieuw stelsel waarbij de universiteiten de kwaliteitsborging van hun opleidingen zelf in handen nemen.

Om zelf de kwaliteit van haar opleidingen te borgen, heeft elke universiteit een eigen regie uitgewerkt. Deze regie is onderdeel van het onderwijsbeleid, is ingebed in de kwaliteitscultuur van de universiteit en omvat het geheel van acties, processen, praktijken, procedures en instrumenten voor de kwaliteitsborging.  Bij hun kwaliteitszorg betrekken de universiteiten naast interne en externe stakeholders ook externe, onafhankelijke deskundigen. De informatie is beschikbaar op de website van de universiteiten:

De universiteiten tonen ook aan hoe ze zelf borg staan voor de kwaliteit van hun opleidingen. Die verantwoording gebeurt via een instellingsreview die om de zes jaar wordt uitgevoerd door een externe commissie bestaande uit onafhankelijke (inter)nationale deskundigen en een student. De instellingsreview beoordeelt of het gevoerde onderwijsbeleid en de wijze waarop de instelling de onderwijskwaliteit waarborgt (de regie) voldoende kwaliteitsvol is.

Een positieve uitkomst – d.i. als de universiteit aantoont dat ze de kwaliteit van haar opleidingen autonoom kan borgen – leidt tot verlenging van de accreditatietermijnen voor geaccrediteerde opleidingen. Bij een negatieve instellingsreview worden alle opleidingen opnieuw apart via externe commissies op hun kwaliteit beoordeeld, terwijl de instelling verder werkt aan de versterking van de eigen regie. Basis van het stelsel blijft de formele accreditatie door een externe accreditatieorganisatie.

De universiteiten leggen ook maatschappelijk verantwoording af door informatie over de kwaliteit van elke geaccrediteerde opleiding op hun website te publiceren:

De door de Vlaamse overheid ontwikkelde website Opleiding in cijfers met kwantitatieve gegevens stelt voor alle opleidingen gelijkaardige informatie beschikbaar aan het grote publiek.

Binnen de Werkgroep Kwaliteitszorg overleggen de universiteiten in openheid over KZ-gerelateerde materies en wisselen ze goede praktijken uit. De universiteiten nemen ook deel aan Systeembrede analyses die zijn bedoeld om goede praktijken op het vlak van onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit in beeld te brengen en te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap.

De visitaties in het Vlaams hoger onderwijs worden, sinds december 2011, uitgevoerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad, cel Kwaliteitszorg (VLUHR KZ).
Alle opleidingen die worden gevisiteerd schrijven een zelfevaluatierapport. Daarna bezoekt een onafhankelijke commissie van experts de opleiding. Die commissie velt een oordeel over de opleiding aan de hand van de Generieke Kwaliteitswaarborgen uit het NVAO-accreditatiekader. Dit oordeel wordt openbaar gemaakt in het visitatierapport. Op basis van de visitatierapporten vragen de hogeronderwijsinstellingen een accreditatie aan bij de Nederland-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De visitatierapporten aangeboden door VLIR (periode 1991 – 2012) kunnen worden opgevraagd bij het VLIR-secretariaat: administratie [at] vlir.be.

De visitatierapporten aangeboden door VLUHR (vanaf december 2011) kunnen worden geraadpleegd op de website van VLUHR: klik hier.