Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit en inclusie

Ondertekening engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit en inclusie door de vijf Vlaamse universiteiten

 

Op 14 december spreken de vijf Vlaamse universiteiten samen hun engagement uit om verder in te zetten op diversiteit en inclusie aan hun instellingen binnen de domeinen onderwijs, studentenzaken, personeelszaken en onderzoek.

De Vlaamse universiteiten vervullen een cruciale rol in de maatschappij, en bewegen vanzelfsprekend mee met de demografische evolutie naar meer diversiteit”, zegt Jan Danckaert, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en rector van de Vrije Universiteit Brussel. “Diversiteit en inclusie zijn belangrijke randvoorwaarden om gelijke kansen te waarborgen voor alle talenten die onze kennismaatschappij zo hard nodig heeft.”

Het engagement sluit aan bij het werk dat de Jonge Academie (JA) en de werkgroep Diversiteit en sociaal beleid van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) samen met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) uitvoerden om het beleid en de praktijk rond etnisch-culturele diversiteit en inclusie in de Vlaamse universiteiten verder te ondersteunen met wetenschappelijke onderbouwing en inspirerende evidence-based voorbeelden.

“Met dit werk willen we mee bouwen aan een meer inclusief en dus ook een sterker, meer kwaliteitsvol en excellent Vlaams hoger onderwijslandschap. Dat is geen overbodige luxe in een samenleving waar ongeveer de helft van onze jongeren een migratieachtergrond hebben en de kenniseconomie de sleutel blijft tot een welvarende toekomst”, zeggen Bart Vermang en Sandra Van Puyvelde, voorzitters van de Jonge Academie.

Experten en beleidsmakers van de vijf Vlaamse universiteiten, verbonden aan de VLIR, JA of VVS hebben daarvoor een tweejarig traject doorlopen in dialoog met vertegenwoordigers van verschillende belangrijke stakeholders (zoals studentenorganisaties uit de doelgroep, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), VLIR-werkgroepen en Strategische Onderzoekscentra). De voorzitters van de gezamenlijke JA-VLIR werkgroep benadrukken dat elk van de Vlaamse universiteiten een beleid en praktijk rond diversiteit en inclusie hebben, dat in de hele academische gemeenschap doorgevoerd wordt.

Het engagement om verder op etnisch-culturele diversiteit en inclusie in te zetten, past binnen een breder en omvattender inclusiebeleid, dat ook focust op de verwevenheid van diversiteitskenmerken als gender, socio-economische en culturele achtergrond, functiebeperkingen, LGBTQIA+ en andere”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Echter, door de handen in elkaar te slaan werd interuniversitaire uitwisseling van expertise mogelijk en werd in samenwerking gekeken naar actielijnen voor de toekomst. “Dit werk is geen beginpunt, maar ook geen eindpunt. Inclusie bevorderen en bestendigen is een werk van lange adem dat steeds gevoed wordt door nieuwe inzichten. We hopen daar vanuit deze werkgroep een vernieuwende impuls aan te geven, op een wetenschappelijk onderbouwde manier”, zeggen Loes Meeussen en Edith Piqueray, voorzitters van de gezamenlijke JA-VLIR werkgroep.

Op 14 december vindt een publiek evenement plaats waar dit werk gepresenteerd en de engagementsverklaring ondertekend wordt. Professor Linda Juang (Potsdam University) brengt een keynote speech over inclusief onderwijs en het geheel wordt afgerond met een receptie bij de Expo Bustebende die hedendaagse wetenschappers met diverse profielen tentoonstelt.

De tekst van de engagementsverklaring en het programma van het publiek evenement waarop de engagementsverklaring ondertekend wordt is beschikbaar op https://www.jongeacademie.be/engagement-inclusie