Internationale mobiliteit van onderzoekers en studenten kan niet zonder overheidsbrede inspanningen

Persbericht VLIR – CRef, 8 februari 2023

Op 7 februari 2023 blies de academische top van de elf Belgische universiteiten opnieuw verzamelen tijdens de tweede editie van het VLIR-CRef Forum, een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil des recteurs et rectrices (CRef). Naast de rectoren waren ook de vicerectoren/directeurs onderzoek, onderwijs, studentenbeleid en internationalisering aanwezig. Gastspreker was mevrouw Nicole De Moor, federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Het Forum is een uitstekende gelegenheid om de partners aan beide kanten van de taalgrens nog beter te leren kennen, de samenwerking te versterken en van gedachten te wisselen over dossiers die voor alle universiteiten samen van groot belang zijn. Centrale aandachtspunten waren de financiering van het hoger onderwijs, de administratieve obstakels voor internationale mobiliteit, en een vooruitblik naar de volgende federale en regionale regeerperiode.

De elf Belgische universiteiten onderstrepen het belang van de internationale mobiliteit van onderzoekers en studenten. Ze zijn verheugd over de inspraak die ze kregen tijdens de voorbereiding van de aanpassing van de vreemdelingenwet voor onderzoekers. We hebben heel wat nuttige input kunnen aandragen vanuit onze dagelijkse praktijkervaring met het onthaal van buitenlandse onderzoekers, maar we moeten vaststellen dat ook na de wetsaanpassing een aantal obstakels overeind blijven. De administratieve doorlooptijd  bij de federale en regionale overheden blijft te lang. De rechtszekerheid voor onze buitenlandse onderzoekers kan beter. Onze universiteiten hebben al lang bewezen dat ze als onthaalinstellingen meer responsabilisering aankunnen., aldus Rik Van de Walle, voorzitter van VLIR.

 Het aantrekken van studenten en hooggekwalificeerde onderzoekers van buiten de EU is cruciaal in het licht van de krapte op onze arbeidsmarkt. Alle overheden moeten de handen in elkaar slaan om een soft landing voor buitenlands toptalent te faciliteren. Dit impliceert ook een betere onderlinge afstemming en communicatie tussen alle overheidsdiensten. Zo biedt de afhandeling van visumaanvragen zeker nog ruimte voor verbetering., zegt Annemie Schaus, voorzitster van CRef.