Pandemiematrix Vlaamse universiteiten

Basisregels voor de organisatie van het academiejaar 2020-2021

De Vlaamse universiteiten formuleerden in samenspraak met de GEES uitgangspunten voor het bepalen van geldende veiligheidsvoorwaarden bij de organisatie van on campus activiteiten. Er wordt gewerkt met vier pandemieniveaus. Aan deze niveaus worden concrete veiligheidsmaatregelen voor on campus onderwijsactiviteiten gekoppeld.

Hoe de corona-epidemie in het academiejaar 2020-2021 zal evolueren, is erg onzeker. De universiteiten kunnen echter gezien de schaal van hun activiteiten en de complexiteit van de planning van een academiejaar weinig aan het toeval overlaten.

De universiteiten opteren voor een preventieve aanpak door principes van fysieke afstand en hygiëne in hun benadering van het volgende academiejaar te incorporeren. Ze streven tevens naar een zekere normalisering van de onderwijsactiviteiten en het campusleven, om studenten zo maximaal te kunnen ondersteunen in hun studievoortgang en welbevinden.

De gevolgde benadering en de gehanteerde parameters kunnen van instelling tot instelling verschillen. De Vlaamse universiteiten engageren zich om de hierna gespecifieerde basisregels te respecteren en als uitgangspunten te hanteren bij de organisatie van het academiejaar 2020-21. Deze uitgangspunten worden vanuit virologisch, epidemiologisch, biostatistisch en niet in het minst ook vanuit onderwijskundig-pedagogisch onderzoek verder verfijnd en in concrete keuzes per instelling geoperationaliseerd.

Pandemieniveaus

We hanteren vier mogelijke fasen waarin de pandemie zich kan bevinden:

  • Nulrisico: code groen
  • Laag risico: code geel
  • Matig risico: code oranje
  • Hoog risico: code rood

Het pandemieniveau wordt afgekondigd door de overheid, waarbij de hogeronderwijsinstellingen rekenen op een werkbare overgangsperiode wanneer geschakeld wordt tussen pandemieniveaus.

Basisregels voor de organisatie van het academiejaar 2020-2021

Uitgangspunt is dat iedereen die zich inschrijft in het hoger onderwijs, recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs. De Vlaamse universiteiten werken hiervoor een hybride aanpak uit, overeenkomstig het principe op de campus als het kan, online omdat het kan.

De Vlaamse universiteiten formuleerden in samenspraak met de GEES de volgende uitgangspunten voor het bepalen van geldende veiligheidsvoorwaarden bij de organisatie van on campus activiteiten:

  • Het recht op kwaliteitsvol onderwijs wordt gewaarborgd door maximale contactonderwijstijd, een haalbaar evenwicht tussen afstandsonderwijs en fysieke onderwijsactiviteiten op de campus of in het werkveld, en het behalen van hoge kwaliteit bij de diverse onderwijsvormen.
  • De generieke veiligheidsvoorschriften m.b.t. handhygiëne, fysieke afstand, mondmaskerdracht, ventilatie, ontsmetting e.d. worden door alle instellingen toegepast.
  • De universiteiten houden in hun aanpak de vinger aan de pols met het voortschrijdend inzicht op basis van o.m. gedegen data-analyse en de evidence-based feedback vanwege de virologen, de GEES, de overheid, de studenten, lesgevers én ondersteunende diensten.
  • De universiteiten houden in hun aanpak rekening met de lokale risicoanalyses.
  • Aan de vier pandemieniveaus worden concrete veiligheidsmaatregelen voor on campus onderwijsactiviteiten gekoppeld (zie download onderaan deze pagina).

Pandemiematrix Vlaamse universiteiten