Professionele masteropleidingen

Persbericht – 15 januari 2019

Professionele masteropleidingen binnen hogescholen zijn geen goede keuze

Als rectoren van de Vlaamse universiteiten nemen wij akte van het initiatief van sommige hogescholen om buiten het decretale kader toch initiatieven te ontplooien voor het inrichten van een professionele masteropleiding. Deze initiatieven komen tot stand zonder enig overleg ten gronde met de universiteiten. Om meerdere redenen lijkt deze aanpak ons weinig duurzaam en is de beoogde uitbreiding met professionele masters efficiënt noch effectief.

Het hoger onderwijs in Vlaanderen kenmerkt zich door een uitgebreid aanbod van graduaatsopleidingen, professionele bacheloropleidingen en bachelor-na-bacheloropleidingen (banaba’s) aan de hogescholen en academische bacheloropleidingen, masteropleidingen en master-na-masteropleidingen (manama’s) aan de universiteiten.
Dit opleidingsaanbod biedt voldoende en goede alternatieven voor de invoering van professionele masteropleidingen. Banaba’s aan de hogescholen kunnen een antwoord bieden op de vraag vanuit het werkveld naar een meer praktijkgerichte bovenbouw. Schakelprogramma’s en masteropleidingen (als vervolgopleiding na een professionele bacheloropleiding) binnen de universiteiten spelen eveneens in op een brede waaier aan maatschappelijke noden en vragen.

De beschikbare middelen worden het meest efficiënt ingezet door de mogelijkheden binnen het huidige landschap te optimaliseren in plaats van te evolueren naar de invoering van een nieuw opleidingstype, in casu de professionele masteropleiding. Zowel de universiteiten als de hogescholen hebben al bij herhaling beklemtoond dat hun basisfinanciering versterkt moet worden. Als rectoren hebben we deze boodschap ook expliciet meegegeven in het VLIR-verkiezingsmemorandum voor 2019. De verdere verruiming van het opleidingsaanbod door middel van professionele masteropleidingen zuigt echter de middelen voor een betere financiële onderbouwing van het bestaande opleidingsaanbod weg.

Het debat moet dan ook focussen op een ander aanbod binnen het huidige instrumentarium en niet op een ander of uitgebreider instrumentarium.

Herman Van Goethem: De invoering van professionele masteropleidingen is geen duurzame manier om te voldoen aan de maatschappelijke vragen en noden. Banaba’s aan de hogescholen en schakelprogramma’s en masteropleidingen aan de universiteiten zijn veel meer aangewezen.

Koen Verlaeckt: Het verruimen van het bestaande opleidingsaanbod door de creatie van professionele masteropleidingen aan de hogescholen draagt bij tot een versnippering van het beperkte beschikbare budget.