Diversiteit in de instroom

Op 29 januari 2021 organiseerde de VLIR-werkgroep Diversiteit en Sociaal beleid een Lerend netwerk-event rond het thema: Diversiteit in de instroom. Medewerkers uit verschillende diensten (Diversiteit, Instroom, Rekrutering en communicatie, Onderwijsontwikkeling en -beleid, Onderzoek, …) uit de verschillende universiteiten kwamen virtueel bij elkaar, voor een programma waar uitwisseling van ervaringen centraal stond.

Inleidend presenteerde Sebastiano Cincinnato resultaten uit wetenschappelijk onderzoek: de keuzeprocessen naar / in hoger onderwijs en de invloed van achtergrondkenmerken. Ook de interuniversitaire instrumenten in de overgang tussen secundair en hoger onderwijs werden tegen het licht gehouden vanuit een diversiteitsperspectief: Lien Demulder presenteerde Columbus en Lot Fontaine de IJkingstoetsen. Elke universiteit stelde daarnaast eigen initiatieven, zoals inclusieve communicatie, initiatieven voor doelgroepen, tutoring en buddy-projecten aan elkaar voor. De deelnemers bespraken ook de creatieve alternatieven waartoe Corona hen dwong, en de mogelijke impact ervan op de toekomst.

Tot slot verkenden de 29 deelnemers, tijdens een bespreking, uitdagingen voor de toekomst, gebaseerd op enkele stellingen uit het interview met prof. Van der Zwaan uit het Gelijkekansenrapport van 2018. Daarbij werd duidelijk dat het doel is om kandidaat- studenten naar de voor hen gepaste opleiding te begeleiden, en niet zo veel mogelijk studenten naar de universiteit toe leiden. De deelnemers waren overtuigd van het belang om vroeg genoeg te beginnen, van in het leerplichtonderwijs: de deelnemers zagen een diverser lerarenkorps als een grote uitdaging om leerlingen te stimuleren de stap naar hoger onderwijs te zetten. Daarbij werd benadrukt dat universiteiten als partners van het leerplichtonderwijs beschouwd kunnen worden in het studiekeuzeproces, waarbij ze een focus op het motiveren van diverse leerlingen voor hoger onderwijs kunnen versterken. De bespreking draaide ook om de noodzaak een divers publiek niet alleen aan te trekken, maar ook te behouden door instromende studenten zich thuis te laten voelen aan de universiteit. Een combinatie van levendige bottom-up initiatieven en top-down-processen, met een bereidheid tot structurele veranderingen en een sterk engagement vanuit de top, werd als het ideaal gezien voor een inclusief diversiteitsbeleid, waarin ook doelgroepgerichte acties kunnen passen.

De presentaties zijn beschikbaar als download.

Het belang van studiekeuze
Columbus
Effect van IJkingstoetsen op de instroom